Parent - Teacher Association 2017-19

President : Dr. Milind Naik
Secretary : Nehatai Abhyankar
Vice-President : Anuradha Joshi
Joint Secretary : Ganesh Dangi

Class Parent Representatives
5G Prafulla Kamathe
5B Prashant Bankar
6G Nishita Gopalani
6B Girish Lele
7G Aparna Khare
7B Aparna Joshi
8G Dhanashri Bhide
8B Dr. Prasad Rajahans
9G Jyoti Deshmukh
9B Ketaki Karandikar
10G Dr. Jyoti Rahalkar
10B Yogesh Dixit